Powrót do strony gównej


  Sobótka pod Szadym Bukiem - 23 czerwca - Sarni Dwór

Impreza sta³a, organizowana o tej samej porze roku. Mieszkañcy gminy, bo do nich jest adresowana, spotykaj± siê ca³ymi rodzinami przy le¶niczówce w Sarnim Dworze, aby wspólnie obchodziæ Noc ¦wiêtojañsk± i bawiæ siê wzorem ich rodziców i dziadków.
Podczas sobótkowej nocy organizowanych jest wiele wspólnych zabaw i konkursów, oczywi¶cie z udzia³em jej uczestników. A wszystko dzieje siê przy wielkim ognisku przygotowanym przez Pana le¶niczego Edwarda Wi¶niewskiego, gdzie ka¿dy ma okazjê usma¿yæ kie³baskê lub upiec ziemniaki. A wszystko to dzieje siê przy muzyce biesiadnej i tanecznej do pó¼nych godzin nocnych.


Kalendarz imprez GOK Somonino
Informacje biece GOK Somonino
Komunikaty GOK Somonino
Punkty Informacji Turystycznej
Turystyka w gminie Somonino - informacje
Historia Gminnego Orodka Kultury Somonino
Dziecicy Zespó Folklorystyczny MALI HOPOWIANIE
Biblioteki przy GOK Somonino
Kawiarenka internetowa przy GOK Somonino
Gmina Somonino z lotu ptaka
Atrakcje turystyczne w regionie
Stowarzyszenie "Przyjazna Wie¶ Kaszubska"
Kaszubski Klub Kolekcjonerów Fajki "Kaszëbskô Pipa"
Kontakt z GOK Somonino
Informacje - archiwum
Wirtulany spacer po GOK Somonino

Sobótka pod "Szadym Bukiem"
23.06.2017 r. - Sarni Dwór


---------------------------------------------------------------------------

Sobótka pod "Szadym Bukiem"
23.06.2016 r. - Somonino

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

Sobótka w Gminie Somonino

Le¶niczówka Sarni Dwór, 23 czerwca 2012 r.
godz. 17.00 - 24.00

W programie:

Zabawy dla dzieci i doros³ych !!!
Przyjd¼ i baw siê przy d¼wiêkach Zespo³u muzycznego
FOR SALE !!!


-----------------------------------------------------------------

S O B Ó T K A
pod
SZADYM BUKIEM

23 czerwca 2009 r. /wtorek/
Sarni Dwór, godz. 17.00 - 24.00


ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY
przy dobrej muzyce serwowanej przez

ZESPÓ£ RODZINY ZALEWSKICH

Ponadto proponujemy:
- wspólne ognisko, gdzie bêdzie mo¿liwo¶æ pieczenia kie³basek,
- udzia³ w ciekawych konkursach dla dzieci i doros³ych,
- stoiska handlowe ze s³odyczami i napojami.


Organizator:
Gminny O¶rodek Kultury w Somoninie

© GOK Somonino. All rights reserved.